Danh sách thẻ tìm kiếm: gần gũi và chia sẽ cùng bé